Acasă Economie Acordarea eșalonărilor de plată – comunicat de presă Finanțe

Acordarea eșalonărilor de plată – comunicat de presă Finanțe

206
0
Reclama

sediu finanteDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa celor interesaţi că prin  OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene publicată în Monitorul Oficial nr. 127/08.03.2013 au fost aduse modificări OUG 29/2011 privind acordarea eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale:

 

Reclama
 • se pot acorda eşalonări la plata obligaţiilor fiscale preluate de ANAF de la alte autorităţi publice, ca urmare a transferului de competenţe, în situaţia în care acesta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plata obligaţiilor fiscale deja solicitată de contribuabilul în cauză. În sensul OUG 29/2011, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligaţiilor fiscale, şi pentru acestea se pot acorda eşalonări, chiar dacă sunt stabilite de alte autorităţi publice dar sunt preluate spre recuperare de către ANAF;
  • în cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eşalonare, contribuabilul poate solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor accesorii aferente
  • cererea de acordare a eşalonării poate fi retrasă  de contribuabil până la emiterea deciziei de eşalonare sau a deciziei de respingere. Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere;
  • organul fiscal va emite o decizie de respingere a cererii de eşalonare la plată şi în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare;
  • la cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal competent poate prelungi termenul de constituire a garanţiei la maxim 60 de zile de la comunicarea acordului de principiu (înainte era max. 30 zile);
  • în situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma sechestrului asigurător trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării, plus un procent de până la 16% (în loc de 40%) din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare;
   • dacă pe parcursul derulării eşalonării se procedează la înlocuirea sau redimensionarea garanţiei, procentul suplimentar al garanţiei care se ia în calcul la stabilirea valorii garanţiei este cel în vigoare la data înlocuirii sau redimensionării garanţiei, corespunzător perioadei de timp rămase din eşalonarea acordată;
   • în categoria contribuabililor care sunt exceptaţi de la constituirea garanţiei se mai introduc şi:

– unităţile şi instituţiile de drept public prevăzute la art.7 din OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu excepţia situaţiilor în care aceşti contribuabili deţin în proprietate bunuri a căror valoare acoperă garanţiile;

– instituţiile de învăţământ superior de stat;

 • bunurile constituite ca garanţie sub forma contractelor de ipotecă/gaj în favoarea organului fiscal competent, trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din ANAF. Garanţia trebuie să acopere obligaţiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării, plus un procent de până la 16%din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare. Dacă pe parcursul derulării eşalonării bunul care face obiectul garanţiei se execută de organul fiscal pentru obligaţiile de plată ale garantului, contribuabilul are obligaţia constituirii de garanţii pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din eşalonarea la plată. În acest caz, până la constituirea garanţiei, sumele rămase după efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate în favoarea organului fiscal urmând a stinge obligaţiile fiscale rămase din eşalonarea la plată dacă garanţia nu este constituită în termen de 15 zile de la data comunicării înştiinţării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor;
 • s-au introdus două condiţii noi de menţinere a eşalonării :

– achitarea, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată a obligaţiilor fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată către ANAF după emiterea unei decizii de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat eşalonarea acestor sume;

– constituirea garanţiei în max. 15 zile, în condiţiile în care, pe parcursul derulării eşalonării, bunul care face obiectul garanţiei se execută de organul fiscal pentru obligaţiile de plată ale garantului;

 • s-au introdus precizări privind:
  • modificarea deciziei de eşalonare în perioada de valabilitate a eşalonării
  • renunţarea la eşalonarea la plată
  • pierderea eşalonării şi consecinţele acesteia
  • s-au introdus prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc mic -organul fiscal competent poate aproba eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante, pe perioadă de cel mult 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de OUG 12/2013
  • dispoziţii tranzitorii referitoare la eşalonare:

– modificările referitoare la eşalonare din OUG nr. 12/2013 se aplică şi cererilor de acordare a eşalonărilor în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acesteia;

– prevederile referitoare la retragerea cererilor de eşalonare se aplică cererilor de retragere depuse după data intrării în vigoare a OUG nr. 12/2013;

– prevederile referitoare la solicitarea menţinerii unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută se aplică şi contribuabililor care au pierdut valabilitatea eşalonării până la data intrării în vigoare a OUG nr. 12/2013, dar pentru care nu au fost stinse obligaţiile fiscale în cauză;

– contribuabilii ale căror cereri de eşalonare au fost respinse anterior intrării în vigoare a OUG nr.12/2013 pot depune o nouă cerere după intrarea în vigoare a acesteia.

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasă un răspuns