Admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.

Filed under Social

La nivelul Inspectoratului de Politie  Judeţean Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umanese află în curs de desfășurare (perioada 18.06.2018-23.11.2018) activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2019.

Persoanele interesate să participe la concursurile organizate în vederea admiterii în institutiile de învăţământ postliceal din cadrul M.A.I., trebuie să se prezinte la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea, pentru informare, îndrumare şi înscriere până la data de  23.11.2018, în zilele de Marţi şi Joi, între orele 0900-1400.

Data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare (în volum complet) este 15 decembrie a.c.

Numărul de locuri aprobate pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina este de 1300, dintre care 30 pentru persoanele de etnie romă, la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca sunt 300 de locuri, dintre care 10 pentru persoanele de etnie romă, iar la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea  sunt 280 de locuri, dintre care 8 pentru romi.

Până în prezent, la nivelul județului nostru, s-au înscris la concurs 170 de persoane.

Locurile sunt comune pentru femei și bărbați.

         Candidaţii care vor să se înscrie la concursurile organizate pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
 11. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

– nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

– încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

– nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs, indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R organizează şi desfăşoară activităţile specifice probelor eliminatorii la sediul fiecărei instituţii, în perioada 10 ianuarie – 21 ianuarie 2019, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

 

Lasă un răspuns