Acasă Eveniment Consiliul Județean Vrancea face angajări

Consiliul Județean Vrancea face angajări

313
0
Reclama

 

În conformitate cu prevederile art.39 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

Reclama

 

Consilier achiziții publice clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice.

Condiţiile de participare:

–     studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

–     minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice.

 

Condiţiile de participare:

–     studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Drept;

–     minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Consilier clasa I gradul profesional superior – la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții.

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Inginerie civilă, specializarea: Construcții civile, industriale și Agricole; Căi ferate, drumuri și poduri; Construcții și fortificații; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții miniere; Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări; Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; Inginerie civilă; Inginerie urbană și dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane sau Drumuri, poduri și infrastructuri militare;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Consilier clasa I gradul profesional superior – la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții.

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Inginerie civilă, specializarea: Construcții civile, industriale și Agricole; Căi ferate, drumuri și poduri; Construcții și fortificații; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții miniere; Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări; Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; Inginerie civilă; Inginerie urbană și dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane sau Drumuri, poduri și infrastructuri militare;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Inspector clasa I gradul profesional asistent – la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții.

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Inginerie civilă, specializarea: Construcții civile, industriale și Agricole; Căi ferate, drumuri și poduri; Construcții și fortificații; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții miniere; Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări; Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; Inginerie civilă; Inginerie urbană și dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane sau Drumuri, poduri și infrastructuri militare;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Inspector clasa I gradul profesional superior – la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții.    

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Inginerie civilă, specializarea: Construcții civile, industriale și Agricole; Căi ferate, drumuri și poduri; Construcții și fortificații; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții miniere; Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări; Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; Inginerie civilă; Inginerie urbană și dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane sau Drumuri, poduri și infrastructuri militare;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

 

 

Consilier clasa I gradul profesional superior – la Biroul drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții.

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Inginerie civilă, specializarea: Construcții civile, industriale și Agricole; Căi ferate, drumuri și poduri; Construcții și fortificații; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții miniere; Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări; Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; Inginerie civilă; Inginerie urbană și dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane sau Drumuri, poduri și infrastructuri militare;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

  Consilier clasa I gradul profesional superior – la Biroul drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții.

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Inginerie civilă, specializarea: Construcții civile, industriale și Agricole; Căi ferate, drumuri și poduri; Construcții și fortificații; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții miniere; Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări; Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; Inginerie civilă; Inginerie urbană și dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane sau Drumuri, poduri și infrastructuri militare;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții.

                Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Ingineria Transporturilor;

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

 

Concursurile de recrutare se desfăşoară la sediul instituției din Municipiul Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 și constau în 3 probe succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă – în data de 04.05.2022, ora 11.00
 3. proba interviu – data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă, cu încadrarea în termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ (excepție lit. e), cu modificările și  completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 8. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 9. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 10. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Consiliului Județean Vrancea, în termen de maximum 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 01 aprilie 2022  –  20 aprilie 2022 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 ( litera h – nu este cazul) din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute anterior, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la actul normativ mai sus menționat, se pune la dispoziţie candidaţilor prin publicare pe pagina de internet a instituției în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.
 • Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
 • Curriculum Vitae – modelul comun european și modelul pentru adeverința de vechime se găsesc în format editabil pe site-ul instituției la secțiunea „Cariere”
 • Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Județean Vrancea, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, Serviciul resurse umane și informatizare – camera 608, telefon: 0372372426 (luni-joi între orele 08:00-16:30 si vinerea între orele 08:00-14:00).

Persoană de contact: Vlad Camelia – consilier clasa I gradul profesional superior, telefon: 0372372426, e-mail: vad.camelia@cjvrancea.ro

Lasă un răspuns