Cum va fi restituita taxa auto – comunicat de presa

Filed under Economie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţă contribuabililor interesaţi că, potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 17/10.01.2012, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobândite/deţinute, şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa de poluare achitată conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii nr. 9/2012.

Documentele în baza cărora se fac restituirile reprezentând: diferenţe între taxa pe poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, diferenţe de taxă rezultată în urma contestării acesteia şi valoarea reziduală a taxei plătite sunt următoarele:

1. Diferenţa între taxa pe poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 şi a Hotărârii Guvernului nr. 9/2012, în cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 sau taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule achitată conform art. 214 indice 1 – 214 indice 3 din Legea nr. 571/2003 sunt mai mari decât taxa rezultată din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se pot restitui contribuabililor sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Pentru restituirea sumelor, titularul obligaţiei de plată va depune următoarele documente:

  • cerere de restituire (model tip) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012;
  • documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie;
  • copia cărţii de identitate a vehiculului cu prezentarea în original a acesteia;
  • copia certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestuia.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare.

 

2. Diferenţa de taxă rezultată în urma contestării acesteia

În baza reglementărilor art. 9 din Legea nr. 9/2012, în cazul contestării taxei plătite pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită.

Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă, contribuabilul va depune în original şi copie la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente:

  • cerere de restituire model tip;
  • dovada plăţii taxei: chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz;
  • documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului;

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

 

3. Valoarea reziduală a taxei plătite

În conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2012 şi a Hotărârii Guvernului nr. 9/2012, atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevăzută de lege este scos ulterior din parcul auto naţional, contribuabilul care a plătit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia.

Pentru restituirea sumei, contribuabilul va depune la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente:

– cerere de restituire model tip aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012;

– copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului;

– documentul eliberat de organele de poliţie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional, în original şi copie;

– documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie;

– dovada plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule, în copie şi în original, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

 

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasă un răspuns