Acasă Economie Întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2009

Întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2009

190
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa operatorilor economici de pe raza judeţului Vrancea că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440/2009, a fost publicat Ordinul nr. 2.123/2009 al ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici .

Obligaţia depunerii

Reclama

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Termen de depunere

Raportările contabile la 30 iunie 2009, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare se vor depune până la data de 14 august 2009.

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2009 în formatul şi la termenele prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Completare şi depunere

Raportările contabile întocmite de persoanele juridice vor cuprinde următoarele formulare:

– Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;

– Contul de profit şi pierdere, cod 20;

– Date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2009, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici, gratuit, de unităţile teritoriale ale DGFP Vrancea sau poate fi descărcat de la adresa www.anaf.mfinante.ro, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Operatorii economici vor depune discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2009, însoţită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, conform legii, precum şi de o copie de pe codul unic de înregistrare şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Operatorii economici de pe raza judeţului pot depune raportările contabile la registratura Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Important! Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2009 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2009, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

– adresa şi numărul de telefon;

– numărul de înregistrare la registrul comerţului;

– codul unic de înregistrare;

– capitalul social.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Semnături autorizate

Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, respectiv:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Sancţiuni

Nedepunerea dischetelor şi a raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor pe propria răspundere, după caz, pentru data de 30 iunie 2009 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

Lasă un răspuns