Acasă Economie Modificări ale Codului Fiscal de la 1 septembrie – comunicat de presă

Modificări ale Codului Fiscal de la 1 septembrie – comunicat de presă

255
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că prin OG nr. 15/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 621/29.08.2012 au fost aduse modificări şi completări la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele prevederi ale ordonanţei sunt prezentate mai jos:

Reclama

Prevederi în vigoare cu data de 1 septembrie 2012

Plătitorii de venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil a căror impunere se realizează prin stopaj la sursă, nu au obligaţia reţinerii şi plăţii impozitului pe venit dacă persoanele fizice beneficiare ale veniturilor desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal. Pentru veniturile din contract de agent plătitorii vor reţine la sursă impozitul pe venit.

 

Pentru veniturile din expertize tehnice, judiciare şi extrajudiciare, al căror impozit se reţine prin stopaj la sursă, baza de calcul a contribuţiilor sociale o reprezintă valoarea comisioanelor sau a onorariilor stabilite conform legii.

 

Plătitorii de venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil a căror impunere se realizează prin stopaj la sursă, nu au obligaţia reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, dacă persoanele fizice beneficiare ale veniturilor desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal. Pentru veniturile din contract de agent plătitorii vor reţine la sursă contribuţiile sociale obligatorii.

 

Plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţia individuală la sănătate prin aplicarea cotei (5,5%) la venitul efectiv obţinut de persoana fizică, chiar dacă acest venit este mai mic decât salariul minim brut pe ţară ( în cazul veniturilor impozitate prin stopaj la sursă), sau mai mic de 1/3 din salariul minim brut pe ţară ( în cazul veniturilor agricole impuse prin stopaj la sursă cu cota de 2%).

 

Prevederi în vigoare cu data de 1 octombrie 2012

Pierderile fiscale înregistrate de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare se recuperează de către contribuabilii nou înfiinţaţi, ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice-beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Această prevedere se aplică şi în situaţia în care în operaţiunile de fuziune/divizare sunt implicate societăţi din două sau mai multe state membre, caz în care pierderea se poate recupera şi de către sediul permanent al societăţii-beneficiar situată în România. (Înainte nu se admitea recuperarea pierderilor fiscale în aceste situaţii).

Prevederi in vigoare cu data de 1 ianuarie 2013

 

1.Bunurile constatate lipsă din gestiune nu mai sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată (deci nu mai intră în sfera colectării de TVA în această situaţie).

 

2.Se abrogă prevederea conform căreia nu constituia livrare de bunuri, deci nu se colectează TVA, în următoarele situaţii:

a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme ;

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activele corporale fixe casate, în condiţiile stabilite prin norme;

c) perisabilităţile, în limitele prevăzute prin lege;

 

3. În cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, se aplică regimul TVA în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care se emite o factură sau se încasează un avans înainte de faptul generator, când se aplică regimul în vigoare la data emiterii facturii sau încasării avansului.

 

Exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrărilor de bunuri ori a prestării de servicii, astfel:

a) în cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 Cod Fiscal care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei:

Dacă în anul precedent persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar cifra de afaceri este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, va fi obligată să aplice acest sistem începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit acest plafon ( 1 februarie sau 1 aprilie). Sunt exceptate persoanele înregistrate din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care vor aplica acest sistem de la data înscrisă în Decizia de înregistrare în Registru.

b) în cazul persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 Cod Fiscal în cursul anului curent:

Acestea sunt obligate să aplice sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic.

 

Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

 

În cazul în care persoanele impozabile obligate să aplice sistemul TVA la încasare nu au încasat parţial/total contravaloarea unei facturi în termen de 90 de zile calendaristice de la emiterea acesteia, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la emiterea facturii. Dacă factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege ( până în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei), exigibilitatea taxei aferentă contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

 

Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiunile pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România.

 

În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari-persoane fizice/persoane juridice/asocieri fără personalitate juridică, nu se aplică sistemul TVA la încasare.

 

În cazul unei livrări intracomunitare scutită de TVA, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzută la art.155 alin.14CF(până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei), sau la emiterea autofacturii, ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nici o factură/autofactură până la data respectivă.

 

Dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană care aplică sistemul TVA la încasare se amână până în momentul în care acea taxă a fost plătită furnizorului/prestatorului.

 

Dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate de o persoană care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care acea taxă a fost plătită furnizorului/prestatorului, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoanele impozabile sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare.

 

Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, persoanele obligate să aplice sistemul TVA la încasare trebuie să facă şi dovada plăţii furnizorilor. De asemenea, şi persoanele impozabile care fac achiziţii de la persoanele obligate să aplice sistemul TVA la încasare, trebuie să facă şi dovada plăţii furnizorilor în vederea deducerii TVA.

Persoana impozabilă care la sfârşitul unui an calendaristic are o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei, are obligaţia să depună până la 25 ianuarie a anului următor, la organul fiscal competent, o notificare din care să rezulte nivelul cifrei de afaceri.

Dacă nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organul fiscal competent în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înscrierii în Decizia de înregistrare în Registru.

 

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, dar în cursul anului calendaristic depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, are obligaţia să depună la organul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale, o notificare din care rezultă cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat. Persoana impozabilă va aplica sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Dacă nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de radiere.

Prin excepţie de la regula generală, persoanele impozabile cu sediul activităţii în România, a căror cifră de afaceri în perioada 1 oct.2011-30 sept.2012 inclusiv este mai mică de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare cu data de 1 ianuarie 2013.

În acest sens, aceste persoane vor depune la organul fiscal competent, până la data de 25 octombrie 2012, o notificare din care să rezulte că nivelul cifrei de afaceri în perioada menţionată a fost sub plafon. În baza notificării, organul fiscal va înregistra aceste persoane în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 ianuarie 2013.

Dacă nu depun notificări, persoanele impozabile menţionate vor fi înregistrate din oficiu în Registru, până la data de 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare cu data de 1 ianuarie 2013.

 

 

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasă un răspuns