Noul formular 230 disponibil şi prin SPV

Filed under Economie

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” poate fi depus până la data de 15 martie 2019.

Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii se completează de către contribuabili, sau de către împuterniciţii acestora şi se depune, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă.

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii, respectiv prin serviciul „Spaţiul privat virtual” sau în baza unui certificat digital calificat .

Contribuabilul poate opta pentru depunerea formularului 230, semnat de el însuşi, la registratura organului fiscal competent fie personal, fie prin intermediul altei persoane.

În situaţia în care contribuabilul a optat pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul altei persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, atunci aceasta din urmă centralizează cererile primite de la contribuabili şi le depune, pe răspunderea sa sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals, direct sau prin poştă, la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului, pe baza unui borderou de predare-primire care conţine: datele de identificare a entităţii, datele de identificare ale contribuabililor, datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale imputernicitului entităţii nonprofit/unităţii de cult care depune boderoul. În cazul în care borderoul este depus de împuternicitul entităţii nonprofit/unităţii de cult acesta trebuie să prezinte imputernicirea din partea respectivei entităţi în formă scrisă”. 

În cazul contribuabililor care au depus formularul în format hârtie pe bază de borderou, organul fiscal va transmite contribuabilului „Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”.

Declaraţia poate fi descărcată de pe site-ul ANAF la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns