Noutăți de la finanțiști!

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor calendarul obligaţiilor fiscale cu termen 26.06.2017:

Formular (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”( O.P.A.N.A.F. nr. 1503/2016) – se depune pentru:

–  ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare a depăşit plafonul ;

–  ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 25 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei de la lit. c).

Formular 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” (O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016, cu modificările şi completările ulterioare)  – se depune de contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, cu termen de declarare lunar.

             Formular 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (O.M.F.P. nr. 1045/2012, cu modificările şi completările ulterioare) –  se depune pentru obligaţiile aferente lunii mai 2017 de către:

  1. a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;
  2. b) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

            Formular 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de  către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”(O.P.A.N.A.F. nr.  3.622/2015) – se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Formular 300 ”Decont de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 591/2017) – se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu perioadă de raportare lunară.

 Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alineatul (7) din Codul Fiscal până la 10 mai 2017.

Formular 301 ”Decont special de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 592/2016) – se depune de persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, precum şi pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, dar persoanele care le-au achiziţionat sunt obligate la plata taxei, formularul 301 se depune înainte de înmatricularea în România a acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare.

            Formular 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” (O.P.A.N.A.F. nr. 793/2016) – se depune de către:

– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice;

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:

  • nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;
  • trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal şi pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal şi pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum şi la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Formular 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”  (O.P.A.N.A.F. nr. 795/2016) –  se depune de către:

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal;

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

– potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

            Formular 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” (O.P.A.N.A.F. nr. 591/2016, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat în luna mai 2017:

– livrări/achiziţii  intracomunitare de bunuri;

– livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;

– achiziţii/prestări intracomunitare de servicii.

 

 

Compartiment comunicaresediu finante

Lasă un răspuns