Precizări privind depunerea formularului 230. Aflați cum puteți direcționa 2% din profit mai ușor!

Filed under Economie

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, se completează de către contribuabili, sau de către împuterniciţii acestora şi se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă.

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii, respectiv prin serviciul „Spaţiul Privat Virtual” sau în baza unui certificat digital calificat .

În situaţia în care, formularele au fost completate de către împuternicit se va anexa actul de împuternicire.

Contribuabilul poate opta pentru depunerea formularului 230, semnat de el însuşi, la registratura organului fiscal competent fie personal, fie prin intermediul altei persoane.

În situaţia în care contribuabilul a optat pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul altei persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, atunci aceasta din urmă centralizează cererile primite de la contribuabili şi le depune, pe răspunderea sa sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals, direct sau prin poştă, la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului, pe baza unui borderou de predare-primire care conţine: datele de identificare a entităţii, datele de identificare ale contribuabililor, datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale imputernicitului entităţii nonprofit/unităţii de cult care depune boderoul. În cazul în care borderoul este depus de împuternicitul entităţii nonprofit/unităţii de cult acesta trebuie să prezinte imputernicirea din partea respectivei entităţi în formă scrisă.

După primirea cererilor organul fiscal va notifica contribuabilii cu privire la opţiunea exercitată prin formularul 230 primit, astfel încât aceştia să cunoască faptul că se dă curs cererii de direcţionare a cotei de 2%.

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” poate fi descărcat gratuit accesând link-ul : https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D230 OPANAF 3695 2016.pdf .

 

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns