Primăria municipiului Adjud face angajări

Filed under Eveniment

Primăria Adjud caută referent în cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive din cadrul Serviciului Administrare Domeniu Public și Privat al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud.

Documente necesare înscrierii în concurs:✅cerere destinată conducătorului instituției;✅copia actului de identitate sau a oricărui alt document care să ateste identitatea;✅copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;✅carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor – copie;✅cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;✅adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului cu cel mult cu 6 luni înaintea datei concursului;✅Curriculum Vitae. 🔵Data limită de depunere a dosarelor de înscriere – 23 februarie 2021.🔵Concursul constă din două probe:1. Proba scrisă – 15 martie 2021.2. Proba interviu – la o dată care va fi stabilită ulterior.🔵Selecția dosarelor va avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (24 – 25 februarie 2021).🔵Pentru mai multe informații referitoare la condițiile generale și specifice de înscriere în concurs, bibliografia concursului, acte necesare și termene, avem rugămintea să descărcați documentul disponibil aici – https://adjud.ro/anunturi-recrutare/, secțiunea REFERENT IA/Anunt concurs referent IA- Compartiment administrare baze sportive.

Lasă un răspuns