Acasă Comunicate de presa RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI DE PROBAŢIUNE VRANCEA ÎN ANUL 2017

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI DE PROBAŢIUNE VRANCEA ÎN ANUL 2017

360
0
Reclama

În anul 2017, schema de personal a Serviciului de Probațiune Vrancea a fost ocupată complet, și-au derulat efectiv activitatea 11 persoane (10 consilieri de probațiune și șeful serviciului). La evaluarea performanțelor profesionale pentru anul 2016, în luna februarie 2017, toți membrii serviciului de probațiune evaluați de șeful serviciului au obținut calificativul ”Foarte bine”.

În ceea ce privește specializarea echipei, aceasta poate fi considerată relativ omogenă, în cadrul serviciului de probațiune regăsindu-se 4 dintre cele 5 specializări admise pentru a putea deveni consilier de probațiune: asistență socială, psihologie, pedagogie și drept.

Reclama

Pe întreg parcursul anului 2017, bilunar, câte doi consilieri de probațiune au asigurat desfășurarea activității la Sediul Secundar Adjud unde au avut loc întrevederi conform planurilor de supraveghere cu persoanele  aflate în supravegherea serviciului de probaţiune care au domiciliul în circumscripția Judecătoriei Adjud, s-a relaţionat de câte ori a fost nevoie cu conducerea instanţei, parchetului, poliției și primăriei. De asemenea, la sediul secundar, au avut loc întrevederi cu inculpații pentru care organele judiciare au solicitat referate sau rapoarte de evaluare.

În anul 2017, săptămânal, serviciul de probațiune a asigurat participarea unui consilier de probațiune la Comisia de liberare condiţionată din Penitenciarul Focşani. Participanţii din partea serviciului de probațiune, au avut intervenţii ori de cate ori situaţia a impus-o, atenţia îndreptându-se către condiţiile/relaţiile din familia persoanei private de libertate şi perspectivele ocupării unui loc de muncă (pregătirea profesională, calificarea/recalificarea sau discutarea altor detalii ce ţin de profesie şi loc de muncă) – în cazurile propunerilor de liberare condiţionată.

Colaborarea cu partenerii, în anul 2017, a fost una foarte bună, – instanțele, parchetele, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, bisericile, primăriile, Penitenciarul Focșani, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Vrancea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea – s-au dezvoltat relații de colaborare axate pe îndeplinirea scopului și obiectivelor serviciului de probațiune.

În continuare, redăm sintetic câteva dintre rezultatele obținute în anul 2017 în derularea principalelor activități ale serviciului de probațiune, întocmirea referatelor/rapoartelor de evaluare, supravegeherea minorilor și persoanelor sancţionate/condamnate încredinţate de instanţele de judecată serviciului de probațiune (componenta control și cea de asistență și consiliere).

În anul 2017 consilierii de probaţiune, din cadrul Serviciului de Probaţiune Vrancea, au întocmit un număr de 136 referate și rapoarte de evaluare. La solicitarea organelor de urmărire penală, Serviciul de Probaţiune Vrancea a întocmit în cursul anului 2017 un număr de 69 de referate și rapoarte de evaluare. În temeiul prevederilor art. 41 din Legea 252/2013 au fost intocmite un număr de 8 referate de evaluare pentru minorii aflați în executarea unei măsuri educative și un număr de 59 rapoarte de evaluare pentru persoanele aflate în supraveghere au fost întocmite în baza art. 38 Legea 252/2013.

În vederea întocmirii referatelor/rapoartelor de evaluare, consilierii de probaţiune obţin informaţiile necesare folosind diferite metode şi tehnici de lucru printre care interviul, documentarea, observaţia, convorbirea, etc. În acest sens, membrii echipei au derulat un număr de 632 de întrevederi directe de tipul „faţă în faţă”, din care 160 cu persoana evaluată şi 472 cu alte persoane resursă. Toate informaţiile astfel obţinute au oferit o imagine obiectivă asupra mediului social şi familial al persoanei evaluate în care s-a dezvoltat, precum şi a factorilor care au generat comportamentul său infracţional şi care pot inhiba/dezvolta o conduită prosocială.

Una dintre dimensiunile importante ale procesului de reintegrare socială a persoanelor care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală este supravegherea. Conform legislaţiei care reglementează activitatea serviciilor de probaţiune, supravegherea se referă la controlul pe care consilierul de probaţiune îl exercită asupra conduitei persoanei supravegheate, în vederea monitorizării modului în care aceasta respectă măsurile sau obligaţiile impuse de către instanţa de judecată prin hotărârea judecătorească.

            Procesul de supraveghere raportat la activitatea specifică a serviciului de probaţiune poate fi înţeles ca o modalitate de executare a pedepsei cu închisoarea prevăzută de codul penal, o activitate care constă în principal, în supravegherea modului în care persoana sancţionată respectă măsurile şi execută una sau mai multe din obligaţiile impuse de instanţa de judecată şi ca o metodă de lucru cu persoanele care au comis infracţiuni, menţinute în stare de libertate. Este foarte important ca persoana să conştientizeze că, supravegherea în comunitate este o alternativă la pedeapsa cu închisoarea, că are de respectat un program, că trebuie să ducă la bun sfârşit o serie de activităţi care îl vor pregăti pentru viaţă într-un mod pozitiv – conform cu normele acceptate de societate.

De la înfiinţare şi până în prezent, în evidenţa serviciului de probaţiune s-au înregistrat un număr de 2613 de persoane supravegheate și minori, menţinute în stare de libertate. Aşa cum se poate observa din studierea diagramei de mai jos s-au înregistrat creșteri semnificative odată cu modificarea codului penenal.         Referitor la activitatea de supraveghere, echipa Serviciului de Probaţiune Vrancea a lucrat cu un număr de 1537 persoane supravegheate și minori. La data de 01.01.2017 în evidenţa serviciului de probaţiune se aflau un număr de  1008 cazuri active, pe parcursul anului s-au înregistrat un număr de 529 cazuri noi şi au ieşit din evidenţele serviciului 461 de cazuri de supraveghere. În aceste condiţii la data de 31.12.2017, în evidenţele serviciului exista un număr de 1076 cazuri de supraveghere. Comparativ cu situaţiile existente, de la înfiinţare şi până în prezent, în anul 2017 s-a lucrat cu cel mai mare număr de cazuri. Menționăm că, recidiva s-a înregistrat într-un număr de 20 de cazuri de supraveghere, ceea ce raportat la numărul total de cazuri, pe parcursul anului 2017 Serviciul de Probaţiune Vrancea, a înregistrat un procent de 1,30% a situaţiilor de recidivă.

În anul 2017 din totalul de 461 de cazuri de supraveghere ieşite din evidenţa Serviciului de Probaţiune Vrancea, într-un număr de 381 de cazuri s-a finalizat termenul de supraveghere, în 23 cazuri s-a impus transferul cazului la alt serviciu de probaţiune din ţară datorită modificării competenţei teritoriale. De asemenea, instanţa de judecată a dispus revocarea într-un număr de 53 cazuri (20 persoane au fost condamnate datorită recidivei pe perioada termenului de încercare, 29 persoane au fost condamnate pentru săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, anterior datei intrării în evidenţa serviciului de probaţiune și într-un număr de 4 cazuri s-a dispus revocarea suspendării pedepsei ca urmare a nerespectării măsurilor și/sau obligațiilor impuse de către instanța de judecată). În 4 situaţii s-a finalizat supravegherea ca urmare a decesului persoanei.

Activitatea de supraveghere constă în monitorizarea şi evaluarea permanentă a modului în care persoana supravegheată respectă măsurile/obligaţiile impuse de către instanţa de judecată, modificările apărute în situaţia sa şi gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în vederea diminuării nevoilor criminogene şi reducerea riscului de recidivă. Pe perioada anului 2017, consilierii de probaţiune au avut un număr de 6754 întrevederi, din care 6365 cu persoanele supravegheate, iar 389 cu persoane resursă (membrii familiei, reprezentanţii instituţiilor locale, angajatori, etc.).

O altă componentă importantă a procesului de supraveghere, pe lângă cea de control, este reprezentată de serviciile de asistenţă şi consiliere. Scopul consilierii este centrat pe sprijinirea individului de a lua decizii importante pentru depăşirea situaţiilor de criză și atingerea obiectivelor stabilite în planul de supraveghere. Percepută ca abilitate individuală, consilierea ţine şi de achiziţionarea unor abilităţi sociale (asertivitatea, controlul furiei, etc.), prin ajutarea beneficiarului să corecteze comportamente distructive anterioare şi să prevină revenirea la vechile tipare comportamentale.

Persoanele supravegheate, au beneficiat, de consiliere individuală şi/sau consiliere de grup, în funcţie de nevoile criminogene şi sociale identificate în situaţia acestora. În cadrul Serviciului de Probaţiune Vrancea, în anul 2017 au fost derulate următoarele programe de consiliere: Programul de consiliere individuală „Unu la Unu”, Programul de grup „Dezvoltarea abilităţilor sociale la majori”, Programul de grup ”Drink & Drive” și Programul de consiliere individuală ”Anger Management”.

Pe perioada anului 2017, un număr de 35 persoane au urmat Programul de consiliere individuală „Unu la Unu”, Programul de consiliere de grup „Dezvoltarea abilităţilor sociale la majori”, a fost finalizat de un număr de 127 persoane și un număr de 2 persoane au urmat Programul de consiliere individuală ”Anger Management” și un număr de 8 beneficiari au urmat parcurs Programul de reintegrare ”Drink & Drive”. Referitor la acitivitatea de consiliere, persoanele aflate în supraveghere, pe lângă serviciile mai sus menţionate, au beneficiat şi de alte tipuri de intervenţie – constând în acompanierea şi sprijinirea în vederea obţinerii unor drepturi legale sau soluţionarea unor nevoi (dobândirea unei calificări profesionale şi/sau angajarea cu contract de muncă). În acest sens consilierii de probaţiune, în baza protocoalelor de colaborare existente au colaborat cu diferite instituții abilitate pentru a soluționa problemele/nevoile beneficiarului.

Lasă un răspuns